Vår samfällighet

Vad är en samfällighet?

En gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen innebär en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov. Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar förekommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. Det kan gälla lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor med mera.

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen blir samverkan med grannfastigheterna ordnad på ett rättsligt bindande sätt och delägarna får bland annat klart för sig:

  • vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapen
  • vilka skyldigheter de har att bidra till olika kostnader
  • vilka behov som ska lösas gemensamt.

Styrelsen

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att anläggningen förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Finansiering

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av anläggningen som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från medlemmarna och uppta lån. Föreningen kan också bygga upp fonder. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar.

Här hos oss

Varje fastighet betalar ca 10 500 kr/år till samfälligheten för skötsel och underhåll av allmänna ytor och garage samt snöröjning, sandning och vatten.
I maj varje år anordas en städdag då vi gemensamt röjer, rensar, underhåller området.

Ytterligare information om samfälligheter, se www.lantmateriet.se