Stadgar och förrättningar

Våra stadgar är gamla och mycket har förändrats i samfälligheten.

I dessa stadgar ska styrelsearbetet regleras vad gäller sammansättning, val och nyval mm.. Under året är målet bereda frågan.
En förrättning ska förberedas så att vi bättre kan bestäma vad som ingår i samfällighetens ansvar och vad som ligger på varje fastighetsägare.